Při demontáži i montáži vačkového hřídele je nezbytné vždy postupovat přesně dle instrukcí výrobce pro daný typ motoru (např. dle postupu uvedeného v dílenské příručce). Především nelze opomenout následující (dle daného typu motoru):

Demontáž vačkového hřídele

 1. Označte nosiče vahadel, aby nedošlo k jejich záměně.
 2. Dbejte na přesný postup uvolňování a následného dotahování šroubů nosičů vahadel (šroub A) předepsaným momentem. Šrouby před montáží zajistěte, aby nedošlo k jejich záměně. Proveďte kontrolu montážních otvorů pro šrouby a případně odstraňte zbytky oleje a nečistot.
 3. Dodržujte předepsaný postup demontáže a následné montáže vík ložisek, aby nedošlo k jejich záměně oproti původnímu stavu. Proveďte kontrolu šroubů vík ložisek (šroub B) na rovinnost, případně je vyměňte.
 4. Proveďte kontrolu všech komponentů, které jsou v přímé souvislosti s vačkovým hřídelem.
 5. Pokud dojdete ke zjištění, že motorový olej obsahuje větší množství kovových částic, je nutné provést důsledné vyčištění přívodu oleje a provést výměnu nejen oleje a olejového filtru, ale i chladiče oleje. Proveďte kontrolu tlaku oleje dle postupu výrobce motoru vozu.

Montáž vačky

 1. Před montáží vačkového hřídele (zvláště do původní hlavy) je nutné provést kontrolu rovinnosti hlavy válců. Zejména dbát na souosost jednotlivých uložení vačkového hřídele. Při uložení a dotažení vačky do hlavy válců, která nemá uložení v ose, je víceméně jisté, že se objeví komplikace. Viz. obrázek.
 2. Proveďte kontrolu axiální a radiální vůle vačkového hřídele, která musí odpovídat hodnotám stanoveným výrobcem motoru. Axiální vůli změřte např. pomocí úchylkoměru. Radiální vůli je nutné změřit ve všech uloženích např. pomocí plastické hmoty (měrky lze objednat pod obj. č. 50009880) – viz. obrázek níže. Po dotažení na požadovaný moment by měla vačka při otáčení klást přiměřený a stejnoměrný odpor. Měření provádějte dle postupu stanoveného výrobcem motoru.
 3. Při montáži ložisek vyčistěte jejich dosedací plochy v hlavě válců a vík ložisek.
 4. Při montáži potřete olejem pracovní plochy ložiskových pánví a vačky.
 5. Dodržujte nastavení vačky při montáži.
 6. Provádějte kontrolu, případně seřízení jednotek čerpadlo / tryska
 7. Dotáhněte šroub náboje vačky stanoveným momentem a dbejte na čistotu závitu. Doporučujeme tento šroub vždy vyměnit.
POZNÁMKA: Pokud bude některý z uvedených bodů opomenut nebo nebude proveden, hrozí poškození jak vačky, tak i ostatních dílů motoru. Při případné reklamaci vačky je nutné prokazatelně doložit hodnoty měření bodu 1 a 2 tohoto montážního návodu. Pokud nebudou k dispozici, je nutné dodat hlavu válců k její kontrole.

2,5PD – SPECIFICKÉ POŽADAVKY

 • Při montáži vačky nastavte písty téměř rovnoměrně pod horní úvrať. Nesmí být stlačen žádný ventil.
 • Dbejte na správné usazení zámků pánví kluzných ložisek ve víku ložiska a hlavy válce.
 • Bezpodmínečně dodržujte postup demontáže a montáže hnacího kola vačky dle pokynů výrobce motoru. Proveďte kontrolu ozubení na poškození a případné vůle. Zejména před zpětnou montáží vačkového hřídele správně usaďte podložku na hřídeli. Naolejujte ozubení kola vačkového hřídele po celé ploše. Správně usaďte kolo dle označení. Použijte nový upevňovací šroub.
 • Při montáži a demontáži vačky doporučujeme použít přípravky předepsané výrobcem motoru.

Pokud nebude dodržen výrobcem doporučovaný postup montáže vačky, může dojít k jejímu poškození.

POZNÁMKA: Po dokončení montáže hydraulických zdvihátek je nutné nechat motor po dobu 30 minut v klidu a NESTARTOVAT. Je to z toho důvodu, že se jednotlivé prvky hydraulického vyrovnání musí „usadit“. Po provedení všech prací na ventilovém rozvodu je nutné opatrně otočit motor o dvě otáčky pro kontrolu, že po nastartování nedojde ke kolizi žádného ventilu s pístem. Vždy používejte motorový olej specifikace předepsané výrobcem.

 

Pin It on Pinterest